Picamoixons Municipi per la independència

S’aprova per unanimitat en el Ple de l’EMD de Picamoixons el text següent:

Que a la Junta de veins de 25 de gener de 2012, es van adoptar, entre d’altres, els següent acord:

Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis de Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.

Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1  proclama: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.

Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència.

Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.”

Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics.

Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat Decret 110/1996, s’acorda:

Primer. Acordar iniciar les actuacions per constituir una associació d’ens locals amb l’objecte de defensar l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i promoure l’exercici del dret a decidir.

Segon. Expressar la voluntat de l’EMD de Picamoixons de concórrer a l’assemblea que elabori els estatuts que han de regir el funcionament de l’Associació.

Tercer. Designar el senyor president com a representant d’aquest ens local en l’Associació a constituir. Quan el president no hi pugui assistir, mitjançant resolució expressa, podrà delegar aquesta representació en un vocal.

Quart. Facultar el senyor president per signar els documents necessaris per l’execució del present acord.